Algemene Verkoopsvoorwaarden

ALGEMEEN
De hierna vermelde voorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen van de Verkoper aan de Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

VERBINTENIS
De verkoper is pas aan een bestelling gebonden op het ogenblik dat de Koper een schriftelijke orderbevestiging ontvangen heeft. De inlichtingen vermeld in catalogi, prospectussen en prijslijsten van de Verkoper zijn slechts ter informatie en hebben geen enkele bindende kracht.

PRIJZEN
Allen prijzen zijn exclusief BTW, aanverwante belastingen en transportkosten. Zij kunnen steeds herzien worden..

VERZENDINGEN
De producten worden steeds op risico van de Koper verzonden. Het transport gebeurt voor rekening van de Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN
De vooropgestelde leveringstermijn of datum is steeds benaderend en kan aan afwijkingen onderhevig zijn. Zij is in geen enkel geval bindend en de Verkoper kan dus nooit verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade of verlies die de Koper zou oplopen in geval van enige vertraging. De levering vindt plaats op het adres van de Koper. Indien de Koper de levering van de producten weigert, wordt hij schriftelijk op de hoogte gebracht dat de producten beschikbaar zijn. Tien (10) dagen na dit schrijven worden de producten geacht aan de Koper te zijn geleverd en door hem te zijn aanvaard.

TERUGZENDINGEN EN KLACHTEN
Om in aanmerking te komen voor creditering van foutief of te veel bestelde producten, mogen de producten slechts worden teruggezonden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper. De producten dienen ten laatste twee (2) welken na verzending en in oorspronkelijke staat opnieuw in ons bezit te zijn. Het transport gebeurt steeds op rekening en op risico van de Koper. Tekorten aan een product dienen binnen de tien (10) dagen na ontvangst schriftelijk aan de leverancier gemeld te worden en kunnen eveneens pas na onderling overleg en schriftelijk akkoord worden teruggezonden. Het indienen van een klacht machtigt de Koper geenszins om de betaling van de betreffende factuur uit te stellen of te weigeren. Geen enkele klacht voor geleverde of niet geleverde producten zal groter zijn dan de aankoopprijs van de producten waarvoor zulke schade gevorderd wordt. Elke daaruit resterende schade is uitgesloten.

ANNULEREN VAN BESTELLINGEN
Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden tenzij op voorwaarde dat de Verkoper daardoor geen enkel nadeel ondervindt of volledig vergoed wordt voor de hieruit voortvloeiende schade.

EIGENDOM
De producten blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

OVERMACHT
De Verkoper is niet aansprakelijk voor niet nakoming van één van de verbintenissen ten gevolge van overmacht, toeval of iedere handeling van een derde of van de Koper zelf.

WAARBORG
De Verkoper geeft geen enkele waarborg uitdrukkelijk of stilzwijgend, behalve dat de hierbij verkochte producten van verkoopbare kwaliteit zijn: de Koper draagt elk risico en alle verantwoordelijkheid voor de resultaten die bekomen worden door het gebruik van de producten. De Verkoper garandeert niet dat het gebruik of de verkoop van de geleverde producten geen inbreuk maakt op de aanspraken van enig octrooi betreffende het product of het gebruik ervan.

BETALING
Behoudens tegengestelde vermelding zijn de facturen betaalbaar dertig (30) dagen na factuurdatum. Er zal geen enkele korting worden aanvaard die niet door een kredietnota of een voorafgaand schriftelijk akkoord kan gerechtvaardigd worden. Elke laattijdige of onvolledig betaling brengt van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de verplichting mee om nalatigheidsinteresten te betalen tegen de discontovoet die op de vervaldag in voege is bij de nationale bank van België (NBB), verhoogd met vier (4) punten per jaar en met een minimum bedrag van vijftig (50) euro (€). Elke factuur die wegens niet betaling zal aanleiding geven tot een betwisting zal automatisch verhoogd worden met een schadebeding van achttien pct.(18%), met een minimum van vijftig (50) euro (€). In geval de Koper in gebreke blijft inzake betaling of indien de Verkoper enig twijfel heeft over zijn financiële draagkracht, kan de Verkoper elke verdere levering afwijzen tenzij er voldoende financiële zekerheid gegeven wordt.

GESCHILLEN
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.